Програма

 ПРОГРАМА

XI-редовен конгрес на Българското дружество по физиологични науки

ПЕТЪК, 9 ОКТОМВРИ
14:00-19:00                           РЕГИСТРАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ

19:00                                     ТЪРЖЕСТВЕНО ОТКРИВАНЕ

20:00                                     КОКТЕЙЛ

 СЪБОТА, 10 ОКТОМВРИ

 МОЛЕКУЛЯРНА ФИЗИОЛОГИЯ  Председатели:Рени Калфин, Христо Гагов
8:30 Вазоактивният интестинален пептид – един ВИП протективен невропептид
Рени Калфин1, Federica Pessina2, Giampietro Sgaragli2, Nilanjana Maulik3, Das Dipak3, Нина Ивановска4
1Институт по Невробиология, Българска Академия на Науките, 2Department of Neuroscience, Siena University, Siena, Italy, 3Department of Surgery, University of Connecticut Health Center, Farmington, USA, 4Institute Институт по Микробиология, Българска Академия на Науките
8:45 Периваскуларната мастна тъкан като регулатор на съдовата контракция при здраве и патология 
Радослава Емилова1, Милена Мишонова2, Мариела Чичова2, Христо Гагов2
1Лаборатория по цитогенетика, Университетска педиатрична болница, Медицински университет, София, 2Катедра по физиология на животните и човека, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, София
9:00 Протективен ефект на алопуринола в развитието на атеросклерозата, индуцирана от високо – фруктозна диета
Ганка Бекярова, Петър Генев,Камелия Братоева
Медицински Университет, Варна
9:15 Протекция срещу чернодробното увреждане и апоптозата, индуцирана от високо-фруктозна диета чрез активиране на ензима хем-оксигеназа-1
Ганка Бекярова, Петър Генев, Мария Цанева
Медицински Университет, Варна
9:30 Топлинната стрес-индуцирана аналгезия: ефекти на пептиди от семейството на Tyr-MIF-1 след антагонизиране на опиоидните и СВ1- рецептори.
Христина Ночева, Адриана Бочева
Катедра по Патофизиология, Медицински Факултет, Медицински Университет, София
9:45 Краткосрочно третиране с Грелин на плъхове със стрептозотоцин-индуциран диабет: ефект върху Ангиотензин II – индуцираната интестинална моторика
Анна Толекова1, Цветелин Георгиев1, Рени Калфин2, Галина Илиева1, Закерия Сойдан3, Хасан Ердоган3, Петя Хаджибожева1
1Катедра физиология, патофизиология и фармакология, Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора
2Институт по Невробиология, Българска Академия на науките, София
3Катедра по физиология, Медицински факултет, Намък Кемал Университет, Текирдак, Турция
10:00-10:30 КАФЕ ПАУЗА
СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ И ДИХАТЕЛНИ ФУНКЦИИ Председатели: Благой Маринов, Нина Белова
10:30 The Effects Of Obestatin On Heart Dynamics And Peripheral Lipid Profile In High-Fat Fed Rats
Gülsün Memi1, Levent Ozturk2, Orkide Palabiyik3, Aziz Karaca41Kirklareli University, School of Health, 2Trakya University, School of Medicine, Department of Physiology, 3Trakya University, School of Medicine, Department of Biophysics, 4Public health Institution of Turkey
10:45 Acute supramaximal exercise-induced adiponectin increase in healthy volunteers: involvement of natriuretic peptides
Gülnur Öztürk1, Oktay Kaya2, Elif Ezgi Gürel2, Orkide Palabiyik3, Hakan Kunduracilar4, Necdet Süt5, Levent Öztürk2, Selma Arzu Vardar21Department of Physiotherapy and Rehabilitation, Trakya University Faculty of Health Sciences, Edirne, TURKEYDepartments of 2Physiology, 3Biophysics, 4Biochemistry, and 5Biostatistics Trakya University Faculty of Medicine, Edirne, Turkey
11:00 Оценка на ригидността на артериалната стена у млади и здрави индивиди
Рене Милева-Попова, Надя Тодорова, Нина Белова
Катедра по физиология, МУ, София
11:15 Оценка на състоянието на вегетативната нервна система преди и след проба с максимално физическо натоварване, чрез вариабилността на сърдечната честота
Здравко Тарълов, Кирил Терзийски, Петър Димов, Благой Маринов, Стефан Костянев
Катедра по патофизиология, Медицински университет, Пловдив
11:30 Спонтанна барорефлексна чувствителност и симпатико-вагусов баланс след приложение на ноцицептинови аналози у нормотензивни плъхове
Радослав Гърчев1, Петя Маркова1, Емилия Найденова2
1Катедра по физиология, Медицински факултет, Медицински университет, София
2Катедра по органична химия, Химико-технологичен и металургичен университет, София
 12:00-13:30 ОБЕДНА ПОЧИВКА
 ФИЗИОЛОГИЯ НА ЗРИТЕЛНАТА СИСТЕМА Председатели: Лилия Витанова, Валентина Григорова
13:30  Серотонинергична невротрансмисия: серотонинови рецептори SR4 – 7 в ретините на жаба и костенурка (имуноцитохимично изследване)
Лилия Витанова, Десислава Жекова, Петя Купенова
Катедра физиология, Медицински университет, София
13:45 Сравнително изследване на Д2 допаминовите рецептори в ретина на жаба и костенурка: имуноцитохимично и електрофизиологично проучване
Десислава Жекова, Елка Попова, Петя Купенова, Лилия Витанова
Катедра по физиология, Медицински факултет, Медицински Университет, София
14:00 Участие на пуринергичния рецептор Р2Х7 в модулирането на функцията интензитет-отговор на електроретинографските (ЕРГ) отговори в адаптирана към тъмно ретина на жаба
Петя Купенова, Елка Попова, Лилия Витанова
Катедра по физиология, Медицински Университет, София
14:15 Периметрично изследване на светлинна чувствителност на миопи
Бистра Стоименова, Петя Купенова, Елка Попова
Катедра по Физиология, Медицински Университет, София
14:30 Модулация на ЗССП от менталния ангажимент в отговор на изолирана стимулация на късовълновите колбички и яркостната стимулация
Христина Христова, Калина Рачева, Стилиян Георгиев, Милена Михайлова, Иван Христов,Цветалин Тотев, Димитър Митов
Институт по невробиология, Българска Академия на Науките
15:00-15:30 КАФЕ ПАУЗА
СЕТИВНО-ДВИГАТЕЛНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯПредседатели: Андон Косев, Пламен Гатев
15:30 Оценка на глобалната ориентация на линейни съвкупности при наличие на добавен шум
Надежда Бочева, Симеон Стефанов, Мирослава Стефанова, Биляна Генова
Институт по невробиология, БАН
15:45 Нараства ли успехът на сакадичната адаптаци следствие семантична индукция на глобално или локално внимание?
Милена Илиева-Станева¹, Отмар Бок², Валентина Григорова¹¹Институт по невробиология, БАН
²Институт по физиология и анатомия, Спортен университет, Кьолн
16:00 Влияние на възрастта върху ЕЕГ мозъчните осцилации, свързани със сензорни и сензомоторни функции
Марио Христов, Юлиана ДушановаИнститут по невробиология, БАН
16:15 Страничен досег и равновесие на изправения стоеж при сетивен конфликт
Катерина Кирилова, Пламен Гатев
Институт по невробиология, Българска академия на науките
16:30 Влиянието на коактивността на мускулите антагонисти върху амплитудата на евокирания отговор и продължителността на кортикалния период на мълчане при транскраниална магнитна стимулация
Капка Манчева1, Лилия Христова1, Вернер Волф2, Андон Косев1
1Институт по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН,
2Военен университет, Мюнхен, Германия
17:00-18:30 ФИЗИОЛОГИЧНИ И ПАТОФИЗИОЛОГИЧНИ МЕХАНИЗМИ ПРИ ЖИВОТНИТЕ И ЧОВЕКА
Първа постерна сесияПредседатели: Петя Купенова, Ганка Бекярова, Катерина Георгиева
 1 Антиконвулсивна активност на нови кумаринови и 2Н-хромен заместени хидразид-хидразони
Виолина Ангелова1, Павлина Гатева2, Славина Сурчева2, Радка Тафраджийска–Хаджиолова3, Яна Чекаларова4*
1Катедра по химия, ФФ-МУ София
2Катедра по фармакология и токсикология, МФ-МУ София
3Катедра по патофизиология, МУ-МФ София
4Институт по невробиология на БАН
 2 Значението на витамин Д за нормалните функции на централната нервна система
Ивелина Химчева, Боряна Русева
Катедра по физиология, Медицински Университет, Плевен
 3 Латерализиран хипокампален ефект на ангиотензин IV върху обучението и паметта на плъхове
Роман Ташев1,2, Маргарита Стефанова3, Стиляна Белчева2,4, Ирен Белчева2
1Катедра по патофизиология, Медицински Университет, София, 2Институт по невробиология, БАН, 3Катедра по физиология и патофизиология, Медицински Университет, Варна, 4Факултет по начална и предучилищна педагогика, СУ „Св. Климент Охридски“, София
 4 Ефект на лосартан микроинжектиран в СА1 полето на хипокампа върху състоянието на тревожност при плъхове
Роман Ташев1,2, Маргарита Стефанова3, Стиляна Белчева2,4, Ирен Белчева2
1Катедра по патофизиология, Медицински Университет, София, 2Институт по невробиология, БАН, 3Катедра по физиология и патофизиология, Медицински Университет, Варна, 4Факултет по начална и предучилищна педагогика, СУ „Св. Климент Охридски“, София
 5 Диференцирано участие на хипокампалните ангиотензин II тип 1 рецептори в ноцисепцията
Роман Ташев1,2, Маргарита Стефанова3, Стиляна Белчева2,4, Ирен Белчева2
1Катедра по патофизиология, Медицински Университет, София, 2Институт по невробиология, БАН, 3Катедра по физиология и патофизиология, Медицински Университет, Варна, 4Факултет по начална и предучилищна педагогика, СУ „Св. Климент Охридски“, София
 6 Ефекти на хлорогенова и ферулова киселина върху изследователското поведение и двигателната активност при плъхове
Антоанета Георгиева1, Стиляна Белчева2,3, Ирен Белчева2, Роман Ташев2,4, Стефка Вълчева-Кузманова1
1Катедра по предклинична и клинична фармакология, МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов“, Варна, 2Институт по невробиология, Българска академия на науките, София, 3Факултет по начална и предучилищна педагогика, СУ „Св. Климент Охридски“, София, 4Катедра по патофизиология, МУ София
7 Ефекти на дългосрочна интрацеребровентрикуларнa инфузия с ангиотензин II върху епилептогенеза, мозъчни увреждания и пространствена памет при каинатен модел на темпорална епилепсия
Наташа Иванова1, Димитрина Атанасова1, Даниела Пехливанова1, Румяна Митрева1, Николай Лазаров2, Яна Чекаларова1
1Институт по Невробиология, Българска Академия на Науките, 2Катедра по Анатомия, Медицински Факултет, МУ, София
 8 Сравнителни изследвания върху обучителни и паметови ефекти на антихистаминови препарати въвеждани по различни пътища на плъхове.
Вергиния Георгиева1, Роман Ташев1,2, Стиляна Белчева1,31Институт по невробиология, БАН, Катедра по патофизиология, 2Медицински Университет, София, 3Факултет по начална и предучилищна педагогика, СУ „Св. Климент Охридски“, София
 9 Централно въведените канабиноидни СВ1 рецепторни лиганди модулират състоянието на тревожност на олфакторно булбектомизирани плъхове
Маргарита Иванова, Негрин Негрев, Стиляна Белчева, Ирен Белчева, Роман Ташев1Медицински Университет, Варна, 2Медицински Колеж, Варна, 3Факултет по начална и предучилищна педагогика, СУ „Св. Климент Охридски“, София, 4Институт по Невробиология, Българска Академия на Науките, 5Катедра по патофизиология, Медицински Университет, София,
 10 Ефекти на централно въведени канабиноидни СВ1 рецепторни лиганди върху ноцисепцията на олфакторно булбектомизирани плъхове
Маргарита Иванова, Негрин Негрев, Стиляна Белчева, Ирен Белчева, Роман Ташев
1Медицински Университет, Варна, 2Медицински Колеж, Варна, 3Факултет по начална и предучилищна педагогика, СУ „Св. Климент Охридски“, София, 4Институт по Невробиология, Българска Академия на Науките, 5Катедра по патофизиология, Медицински Университет, София,
11 Ефект на агомелатина и пинеалектомията върху безпокойството и депресивния тип поведение при Wistar плъхове
Златина Ненчовска1, Лидия Кортенска1, Мирослава Стефанова1, Лиана Алова1, Милена Атанасова2, Яна Чекаларова1
1Институт по невробиология, Българска Академия на Науките
2Катедра „Анатомия, хистология, цитология и биология”, Медицински Университет, Плевен
12 Кардиоваскуларни ефекти на двата атипични антипсихотика арипипразол и оланзапин след хронично приложение върху модел на ретроградна амнезия
Мариян Тополов1, Маргарита Хаджиева2, Юлия Николова2, Дамянка Гетова3
1МУ Пловдив, ФФ, Катедра Фармакология и Лекарствена токсикология, 2МУ Пловдив, МФ, Катедра Физиология, 3МУ Пловдив, МФ, Катедра Фармакология и Клинична фармакология
13 Нов метод за изследване и диагностика на невродегенеративни заболявания, базиран на диференциалната сканираща калориметрия
Силвия Абарова1, Любка Танчева2, Румяна Койнова3, Стела Драгоманова4, Борис Тенчов1,3
1Медицински факултет, Медицински университет, София, България
2Институт по невробиология, БАН, София, България
3Колеж по фармация, Охайо Университет, ОH43210, САЩ
4Факултет по фармация, Медицински университет, Варна
14 ESTABLISHMENT OF DYNAMIC MODEL SYSTEM FOR STRUCTURAL AND FUNCTIONAL ANALYSIS OF THE BLOOD BRAIN BARRIER (BBB) IN VIVO- ESTIMATION OF ENDOTHELIAL S1PR1 REGULATION ON TUMOR GROWTH REGULATION
Lubomir Traikov1, Ivan Antonov1, Anastasia Dzambazova1, Elena Dzambazova2, Radka Hadjiolova3, Bogdana Kosotva4, Julia Petrova5, Chiodji Ohkubo6
1Department of Medical Physics and Biophysics; Faculty of Medicine; Medical University-Sofia, Sofia, Bulgaria
2Department of Physiology; Faculty of Medicine; Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Sofia, Bulgaria
3Department of Pathophysiology; Faculty of Medicine; Medical University-Sofia, Sofia, Bulgaria
4Medical college; Medical University-Sofia, Sofia, Bulgaria
5Department of Neurology; Faculty of Medicine; Medical University-Sofia, Sofia, Bulgaria
6 EMF Information Center 2-9-11 Shiba, Minato-ku, Tokyo, 105-0014, Japan
15 VASCULAR LESION GENERATION IN BLOOD BRAIN BARRIER (BBB) IN NEURONAL TUMORS MODEL SYSTEM IN RATS – IN VIVO
Anastasia Dzambazova1, Lubomir Traikov1, Ivan Antonov1, Elena Dzambazova2, Radka Hadjiolova3, Bogdana Kosotva4, Julia Petrova5, Chiodji Ohkubo6
1Department of Medical Physics and Biophysics; Faculty of Medicine; Medical University-Sofia, Sofia, Bulgaria
2Department of Physiology; Faculty of Medicine; Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Sofia, Bulgaria
3Department of Pathophysiology; Faculty of Medicine; Medical University-Sofia, Sofia, Bulgaria
4Medical college; Medical University-Sofia, Sofia, Bulgaria
5Department of Neurology; Faculty of Medicine; Medical University-Sofia, Sofia, Bulgaria
6 EMF Information Center 2-9-11 Shiba, Minato-ku, Tokyo, 105-0014, Japan
16 Ефект на аеробната тренировка върху гърчовата активност и поведенчески промени след каинат-индуциран епилептичен статус при спонтанно хипертензивни плъхове: възможна роля на серотонина
Катерина Георгиева1, Михаела Шишманова-Досева2, Маргарита Хаджиева1, Мирослава Стефанова3, Лиана Алова3, Яна Чекаларова3
1Катедра по физиология, Медицински факултет, Медицински университет, Пловдив
2Катедра по фармакология и лекарствена токсикология, Фармацевтичен Факултет, Медицински университет, Пловдив
3Институт по невробиология, Българска Академия на Науките, София
17 Ефект на Lacosamide върху аеробния работен капацитет на тренирани плъхове
Катерина Георгиева1, Михаела Шишманова-Досева2, Людмил Пейчев2
1Катедра по физиология, Медицински факултет, Медицински университет, Пловдив
2Катедра по фармакология и лекарствена токсикология, Фармацевтичен факултет, Медицински университет, Пловдив
18 Невромодулаторни ефекти на пептиди от семейството на Tyr-MIF-1 върху канабиноидната система след три модела на стрес
Адриана Бочева, Христина Ночева
Катедра по Патофизиология, Медицински Факултет, Медицински Университет, София
19 Аналгетични ефекти на новосинтезирани Tyr-MIF-1-миметици
Мимоза Цветкова, Христина Ночева, Адриана Бочева
Катедра по Патофизиология, Медицински Факултет, Медицински Университет, София
20 Systemic irisin levels in healthy young adult subjects
Bengü Avci1, Oktay Kaya1, Özgür Gündüz2, Gülnur Öztürk3, Engin Nakuş4, Levent Öztürk1
Departments of 1Physiology, 2Pharmacology, and 4Neurology, Trakya University Faculty of Medicine, Edirne, Turkey
3Department of Physiotherapy and Rehabilitation, Trakya University Faculty of Health Sciences, Edirne, Turkey
21 Повлиява ли възрастта параметрите на очните движения на пешеходците в лабораторни условия наподобяващи пътна обстановка в градска среда?
Стелиана Борисова1, Паоло Рикардо Брустио2, Отмар Бок3
1Институт по невробиология, БАН, София, България; 2Департамент по Физиология, Торински Университет, Италия; 3Институт по физиология и анатомия, Спортен университет, Кьолн, Германия
22 Сакадичната адаптация зависи от стадия на развитие на глаукомата при по-възрастни пациенти
¹Валентина Григорова, ¹Стелиана Борисова, ²Петя Василева, ²Велина Милтенова
¹Институт по невробиология, БАН
²СОБАЛ „Акад. Пашев”
23 Промени в различаването на скорост, предизвикани от обкръжаващото поле при еднаква и противоположна посока на движение
Биляна Генова, Надежда Бочева, Мирослава Стефанова, Симеон Стефанов
Институт по невробиология, БАН, София
24 Лапласианов анализ на ЗПП, получени в условията на изолирана стимулация на късовълновите колбички
Иван Христов, Милена Михайлова, Калина Рачева, Христина Христова,
Стилян Георгиев, Цветалин Тотев, Димитър Митов
Институт по Невробиология, БАН
25 ЗПП, регистрирани в отговор на включване и изключване инкрементнии и декрементни стимули, при селективна стимулация на късовълновите фоторецептори
Калина Рачева, Милена Михайлова, Иван Христов, Христина Христова, Стилиян Георгиев, Цветалин Тотев, Димитър Митов
Институт по невробиология, Българска Академия на Науките
26 Хиперактивност на миелинизиран аксон при промяна в аксо-глиалните взаимодействия, изразени в изменение на ширината на периаксоналното пространство
Александър Димитров, Нонна Димитрова
Институт по Биофизика и Биомедицинско Инженерство, Българска Академия на Науките
27 The effects of 40h sleep deprivation on insulin, resistin and visfatin levels in healthy humans
Elif Ezgi Gürel1, Lokman Ayaz2, Mevlüt Yaprak1, Levent Öztürk1
1Department of Physiology, Trakya University Faculty of Medicine, Edirne, Turkey
2Department of Biochemistry Trakya University Faculty of Pharmacy, Edirne, Turkey
28 Antinociceptive effects of melatonin in REM sleep deprivation induced hyperalgesia
Gülşen Uzunlar, Mevlüt Yaprak, Bengü AVCI, Levent Öztürk
Department of Physiology, Trakya University Faculty of Medicine, Edirne, Turkey
29 Промени в микроциркулацията и в някои електрофизиологични показатели на биологични активни точки при хипобарна хипоксия и хипербарна оксигенация
Красимир Христов
Катедра по физиология и патофизиология, Медицински университет, Варна
30 Леворъкост сред болни от шизофрения
Живко Апостолов1, Христо Кожухаров1, Златислав Стоянов2
1Катедра по психиатрия и медицинска психология
2Катедра по физиология и патофизиология
Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“, Варна
31 Повлиява ли ръкостта бимануалния изометричен захват?
Николай Колев, Людмила Халачева
Катедра по физиология и патофизиология, Медицински Университет, Плевен
32 Ефект от оптимизиране на тренировъчния процес върху максималните функционални показатели при състезатели по спортни танци
Станислав Цветков
Национална Спортна Академия, София
 НЕДЕЛЯ, 11 ОКТОМВРИ
ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ПАТОФИЗИОЛОГИЧНИ МОДЕЛИПредседатели: Радослав Гърчев, Адриана Бочева
 8:30 Antinociceptive effects of atorvastatin in experimental pain modelsGülnur Öztürk1, Umay Meriç Ocak2, Elif Ezgi Gürel2, Bengü Avcı2, Makbule Elif Yılmaz2, Levent Öztürk2
1Department of Physiotherapy and Rehabilitation, Trakya University Faculty of Health Sciences, Edirne, Turkey
2Department of Physiology, Trakya University Faculty of Medicine, Edirne, Turkey
 8:45 Топлинен стрес: ефекти на киоторфина и D-киоторфина върху плазмените нива на адренокортикотропния хормон и кортикострона.
Радка Хаджиолова, Христина Ночева, Адриана Бочева
Катедра по Патофизиология, Медицински Факултет, Медицински Университет, София
 9:00 Температурата на издишан въздух като предиктор за бронхиална хиперреактивност при пациенти с алергичен ринит без диагностицирана астма
Петър Димов, Здравко Тарълов, Благой Маринов, Стефан Костянев
Катедра Патофизиология, Медицински университет, Пловдив
 9:15 Examination the effects of Curcumin on L-NAME preeclampsia model in rats
Hasan Erdogan1, Cevat Aktas2, Umit Sener1, Bahadır Kumral3, Filiz Erdogan4,Zekeriya Soydan1, Mustafa Erboga2
1Dept. of Physiology, Medical Faculty, Namık Kemal University, Turkey
2 Dept. of Histology and Embryology, Medical Faculty, Namık Kemal University, Turkey
3 Dept. of Forensic Medicine, Medical Faculty, Namık Kemal University, Turkey
4Dept of Gynecology, Tekirdağ State Hospital, Turkey
 9:30 Участие на азотния оксид, синтезиран от различни изоформи на азотен оксид синтазата и бъбречните нерви в регулацията на симпатиково медиираните колебания на интерпулсовия интервал у спонтанно-хипертензивни плъхове
Петя Маркова, Радослав Гърчев
Катедра по физиология, Медицински факултет, Медицински университет-София
 9:45 Сравнителен анализ на промените в телесната маса и мастните депа, хистологията на черния дроб, метаболитните показатели и провъзпалителните маркери при мъжки плъхове Вистар след обременяване с различни подсладители
Росица Сандева1, Анелия Димитрова2, Станислава Михайлова1, Катя Трифонова1, Мая Гълъбова1
1Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора; 2Медицински университет, Плевен
10:00 Значение и приложение на тестикуларния ангиотензин конвертиращ (тАКЕ) ензим като маркер за оценка на спермиогенезата при бозайници
Н. Атанасова1, Е. Лакова2, Е. Павлова1,Д. Димова1, И. Коева3, С. Поповска2, Г. Кръстева2
1 Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей – БАН, София
2Медицински университет, Плевен
3 Катедра по анатомия, хистология и ембриология, Медицински университет, Пловдив
 10:00-10:30 КАФЕ ПАУЗА
10:30-12:00 ФИЗИОЛОГИЧНИ И ПАТОФИЗИОЛОГИЧНИ МЕХАНИЗМИ ПРИ ЖИВОТНИТЕ И ЧОВЕКАВтора постерна сесияПредседатели: Анна Толекова, Яна Чекаларова, Галя Ставрева
1 Сравнение на два метода за измерване температурата на издишания въздух
Петър Димов, Здравко Тарълов, Благой Маринов, Стефан Костянев
Катедра Патофизиология, Медицински Университет, Пловдив
2 Ефект на тютюнопушенето върху вегетативната нервна система при млади „здрави“ мъже пушачи
Здравко Тарълов1, Петър Димов1, Кирил Терзийски1, Илчо Илчев2, Стефан Костянев1
1Медицински Университет, Пловдив, Катедра Патофизиология, 2МБАЛ „Св. Иван Рилски“, Пловдив
3 Валидиране на Global Lungs Initiative 2012 мултиетнически спирометрични референтни уравнения при здрави български деца на възраст 7-18 години
Стоилка Мандаджиева1, Благой Маринов1, Таня Търновска2, Стефан Костянев1
1Катедра Патофизиология, 2Катедра по хигиена и екомедицина, МУ, Пловдив
4 Импеданс – кардиография при млади индивиди с оптимално и високо – нормално артериално кръвно налягане
М. Бацелова¹, М. Хаджиева¹, Ю. Николова¹, С. Ганева²
¹Катедра по физиология, Медицински Университет Пловдив
² Технически Университет Пловдив
5 Непосредственият ефект от хомеопатичните медикаменти върху вегетативната нервна система измерен чрез вариабилността на сърдечната честота
Палмена Ангелова1, Дора Пачова2, Мария Джонгова2, Елена Джамбазова1, Тим Владимиров1
1Медицински факултет към Софийски университет “Св. Климент Охридски”,
2 Училище по хомеопатия “Едикта”, София
6 In vitro изследване на биомеханични характеристики при статични и динамични експерименти на артериални аневризми при хора. Предварителни резултати
София Антонова1, Цветалин Тотев2, Стоян Стойчев3, Мария Антонова2
1Медицински Университет София, 2Институт по Невробиология, БАН, 3Институт по Механика, БАН
7 Ефекти на ендогенния въглероден оксид върху контрактилната активност на сегменти от a. ophthalmica на плъх
Борис Кадинов1, Даниела Пехливанова1, Кристина Белчева2, Виктор Костов2
1Институт по невробиология, БАН; 2Медицински университет, София
8 Участие на холинергична, тахикининергична, нитрергична и пуринергична невротрансмитерни системи в колоректоанални моторни рефлекси
Радомир Радомиров1,2, Галя Ставрева1
1Катедра по експериментална и клинична фармакология, МУ, Плевен; 2Институт по невробиология, БАН
9 Биофийдбек е надежден и ефективен терапевтичен метод при тежък, рефрактерен синдром на раздразненото черво: клиничен случай
Стоян Везенков1, Стефан Митев2
1Югозападен университет „Неофит Рилски“
2Клиника по гастроентерология, УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ София
10 Effects of garlic (Allium sativum) extract on experimental myoglobinuric acute renal failure in rats
Elif Ezgi Gürel1, Nurettin Aydoğdu1, Ufuk Usta2, Necdet Süt3
1Department of Physiology, Trakya University Faculty of Medicine, Edirne Turkey
2Department of Pathology, Trakya University Faculty of Medicine, Edirne Turkey
3Department of Medical statistics, Trakya University Faculty of Medicine, Edirne Turkey
11 Деривати на витамин Д при заместителна терапия на бъбречната функция – актуални резултати
Любка Дечева1, Златислав Стоянов1, Добрин Паскалев2, Валентин Икономов2
1Катедра по физиология и патофизиология, Медицински университет, Варна
2Клиника по нефрология, спешна и перитонеална диализа, трансплантация и афереза, Медицински университет, Варна
12 Ролята на бъбреците за магнезиевия баланс
Людмила Халачева, Николай Колев, Красимир Костов
Катедра по физиология и патофизиология, Медицински Университет, Плевен
13 Регулация на хепсидиновата секреция и нейното значение при разстройства в обмяната на желязо
Цветелина Петкова-Маринова, Боряна Русева
Катедра по физиология, Медицински Университет, Плевен
14 Промени в серумните концентрации на калций, фосфор, магнезий и алкалната фосфатаза при женски плъхове след интраосално приложение на нови биоактивни хибридни наноматериали
Армине Григoрян1, Красимир Костов1, Анелия Димитрова1, Аделаида Русева2, Татяна Бетова3, Маргарита Апостолова 4
1Катедра „Физиология и патофизиология”, МУ Плевен
2Катедра „Клинична лаборатория, клинична имунология и алергология“, ЦКЛ
3Катедра „Обща и клинична патология”, МУ Плевен
4Институт по молекулярна биология, Лаборатория по медико-биологични изследвания БАН-София
15 Тестикуларният ангиотензин-конвертиращ ензим – какво научихме от нашите експериментални изследвания при плъхове?
Емилия Лакова1, Нина Атанасова2, Савелина Поповска1, Екатерина Павлова2, Мирослав Дончев1, Генка Кръстева1
1Медицински Факултет, МУ, Плевен, 2Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей, БАН
16 Метални комплекси в борбата с придобилите лекарствена устойчивост ракови клетки.
Радостина Александрова1, Таня Живкова1, Лора Дякова2, Абдулкадир Абудаллех1, Десислав Динев1, Рени Калфин2, Габриела Маринеску3, Даниела-Кристина Кулица3, Луминица Патрон3, Рамона Тудозе4, Отилия Костишор4, Kaталин Немет5
1Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей – БАН, 2Институт по невробиология – БАН, 3Институт по физикохимия «Илие Мургулеску», Румънска академия, Букурещ, Румъния, 4Институт по химия, Румънска академия, Тимишоара, Румъния, 5Национален медицински център, Будапеща, Унгария
17 Предизвикателствата на костно-ставните заболявания: в търсене на усъвършенствани нови материали за костни импланти.
Радостина Александрова1, Taня Живкова1, Лора Дякова2, Aбдулкадир Абудаллех1, Бойка Андонова-Лилова1, Диана Рабаджиева3, Стефка Тепавичарова3
1Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей – БАН, 2Институт по невробиология-БАН, 3Институт по обща и неорганична химия – БАН
18 Полисулфобетаинови хидрогелове и нуждата от нови материали за лечение на рани с подобрени биомедицински свойства
Радостина Александрова1, Христина Грънчарова2, Десислав Динев1, Таня Живкова1, Лора Dякова3, Бойка Андонова-Лилова1, Aбдулкадир Aбудаллех1, Eлена Василева2
1Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей – БАН, 2Факултет по химия и фармация, СУ „Св. Кл. Охридски”, 3Институт по невробиология – БАН
19 Икономичност на бягане при плъхове с метаболитен синдром след осем седмична немедикаментозна терапия
Пенка Ангелова1, Катерина Георгиева1, Пепа Атанасова2, Дора Терзиева3, Петър Хрисчев1 и Николай Бояджиев1
1Катедра по Физиология, Медицински Факултет, Медицински Университет, Пловдив; 2Катедра по Анатомия, Хистология и Ембриология, Медицински Факултет, Медицински Университет, Пловдив; 3Катедра по Клинична лаборатория, Фармацевтичен Факултет, Медицински Университет, Пловдив
20 Ефекти на SAM-e върху функцията на мастната тъкан при високо-фруктозна диета
Камелия Братоева1, Ганка Бекярова1, Мария Раданова2
1Катедра Физиология и патофизиология, УНС-патофизиология, МУ, Варна
2Катедра по Биохимия, молекулна медицина и нутригеномика, МУ, Варна
21 Ефекти на селективния AT2 рецепторен агонист Novokinin върху диабет-индуцираните промени в обмяната на веществата и болковата чувствителност
Д. Пехливанова1, Р. Митрева1, З. Ненчовска1, А. Стойнев2
1Институт по невробиология, Българска академия на науките
2Катедра по патофизиология, Медицински университет, София
22 Някои полово обусловени разлики в развитието на експериментален модел на диабет тип 1 у Wistar и спонтанно хипертензивни плъхове.
К. Петров 1, Д. Пехливанова2, Р. Митрева2, З. Ненчовска2, Я. Чекаларова2, А. Стойнев1
1 Катедра по патофизиология, Медицински университет, София
2 Институт по невробиология, Българска академия на науките
23 Серумни концентрации на ендотелин-1 при пациенти с умерена и високостепенна артериална хипертония със и без диабет тип 2
Красимир Костов1, Анелия Димитрова1, Армине Григорян1, Снежана Тишева2, Александър Блажев3, Милена Атанасова3, Аделаида Русева4, Константин Господинов2, Тихомир Рашев5
1Катедра по патофизиология, 2Катедра по кардиология, пулмонология и ендокринология, 3Катедра по биология, 4Централна клинична лаборатория на университетската болница, 5Лаборатория по молекулярна биология, Медицински Университет, Плевен
24 Ефекти на Ac-Arg-Tyr-Tyr-Arg-Trp-Lys-NH2 върху остро периферно възпаление в лапа на плъх
Полина Матеева, Петя Тодорова, Росица Замфирова
Институт по невробиология, Българска академия на науките
25 Мелатонинът модулира инфламаторния отговор и потиска чернодробното увреждане и апоптозата при термична травма
Ганка Бекярова1, Милена Атанасова2, Мария Цанева1, Анелия Димитрова2
Медицински Университет, Варна1, Медицински Университет, Плевен2
26 Активиране на Nrf2 сигналния път и гастропротекторен ефект на мелатонина при термична травма
Минка Христова, Ганка Бекярова, Мария Цанева
Медицински университет, Варна
27 Сравнителен анализ на биофизични параметри при изследване на гастрални аспирати от новородени деца
Мая Бангьозова1, Ангелина Банковска2, Радослав Тодоров2, Димитър Манойлов2, Владимир Милов2, Вишня Стоянова2, Ася Цанова2, Албена Йорданова2, Здравко Лалчев1
1 Биологически факултет, 2 Медицински факултет, Софийски Университет, „Климент Охридски“, София
28 Някои фактори, определящи несъответствието между клиничния и експерименталния сепсис
Добрин Попов
Катедра по физиология, МУ, Пловдив
29 Характеристика на бруксизма при млади индивиди в съчетание с показатели на хемодинамиката.
Маргарита Хаджиева, Мариана Бацелова, Юлия Николова
Катедра по Физиология, Медицински факултет, МУ, Пловдив
 12:30 ОРГАНИЗАЦИОННО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРСКОТО ДРУЖЕСТВО ПО ФИЗИОЛОГИЧНИ НАУКИ
 13:30 ЗАКРИВАНЕ НА КОНГРЕСА